Es convoca la XIX Edició del Premi Enric Valor de novel·la en valencià de la Diputació d'Alacant

enric_valor-web

La Diputació d’Alacant, per acord adoptat en la sessió ordinària que va tenir lloc el 6 de juny de 2013, convoca el premi Enric Valor de novel·la en valencià 2013, corresponent a la XIX edició, segons les bases següents:

Primera. La Diputació d’Alacant convoca el premi Enric Valor de novel·la en valencià 2013 dotat amb dèsset mil euros, únic i indivisible.

Segona. Podran concórrer a aquest premi tots els escriptors que ho desitgen, excepte aquells que en quasevol any hagen sigut guardonats amb aquest premi, amb novel·les originals i inèdites, de tema lliure, no premiades en altres concursos, escrites en valencià, i han de presentar-ne tres exemplars, mecanografiats, escrits a doble espai i per una o ambdues cares, amb la grandària de lletra Times New Roman del número 12, d’extensió no inferior a 150 fulls ni superior a 250 fulls, del tipus DIN-A4, que hauran de contenir almenys 25 línies per full i més de 60 caràcters per línia, tret de les excepcions lògiques derivades de l’aplicació d’alguns signes ortogràfics i de la pàgina corresponent al final de cada capítol.
L’obra també es podrà presentar en format digital (PDF) tot adjuntant a la sol·licitud de concurrència tres memòries USB o el/els CD amb el text de l’obra, i s’hi manten les mateixes característiques que s’hi indiquen al paràgraf anterior. Amb independència que les obres s’hi presenten en format digital, és obligatori adjuntar sempre tres exemplars mecanografiats, com indica la Base Segona.

Tercera. Els originals hauran de presentar-se acompanyats d’una sol·licitud de participació en el premi, en la qual haurà de constar el nom, els cognoms, i l’adreça de l’autor, el telèfon, si en té, i una fotocòpia del DNI. Si s’utilitza pseudònim, serà imprescindible adjuntar un sobre tancat amb les dades i el DNI sol·licitats, que s’obrirà si l’obra resulta premiada.
A més, caldrà acompanyar una declaració subscrita per l’autor que garantesca que la novel·la és inèdita, que ha estat redactada abans de la data d´aprovació d´aquesta convocatòria, que no participa en cap altre concurs pendent de resolució ni ha estat premiada. En les obres que es presenten amb pseudònim, es podrà subscriure amb aquest pseudònim la declaració, però en la plica esmentada en el paràgraf anterior, l’autor, signant amb el nom i els cognoms propis, s’haurà de fer responsable explícitament de l’exactitud de les afirmacions de la declaració al·ludida. Sense aquest requisit, fins i tot després d’obrir la plica, la novel·la no podrà ser premiada.

Quarta. Les obres, enquadernades o cosides, s’hauran d’enviar a la Diputació d’Alacant, Registre General, C/. Tucumán, núm. 8, 03005 Alacant, amb la indicació «Per al premi ENRIC VALOR DE NOVEL·LA EN VALENCIÀ 2013». La Diputació, sempre que siga possible, n’expedirà el rebut corresponent.

Cinquena. El termini de presentació de les obres finalitzarà el dia 30 de novembre de 2013. Es consideraran incloses dins d’aquest termini les obres que s’envien per correu i tinguen mata-segells d’origen d’aquesta data o anterior.

Sisena. Si escau, una comissió lectora designada per la Presidenta de la Diputació d’Alacant, a proposta del Diputat de l’ Àrea de Cultura, que la presidirà, i integrada per persones idònies, podrà seleccionar-ne, amb la lectura prèvia de les obres presentades i amb les reunions necessàries, aquelles que, pels seus mèrits, es creguen adequades perquè el jurat les debata.

Setena. La decisió del premi, que es farà en la segona quinzena de febrer del any 2014, al lloc que es dispose, correspondrà a un jurat que nomenarà la Presidenta de la Diputació a proposta de la Comissió de Cultura i Esports, el qual estarà integrat per persones de prestigi reconegut en el món de les lletres.

Huitena. La comissió lectora, si es designa, i el jurat ajustaran l’actuació al que es preveu per als òrgans col·legiats en el capítol II del títol II de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de Régim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Novena. El premi es concedirà per votacions eliminatòries. Els empats, si n’hi ha, es resoldràn amb eliminacions complementàries successives.
Si en la deliberació prèvia a la votació es considera que cap de les obres presentades no té la categoria literària suficient, el premi podrà declarar-se desert, sempre que en el jurat hi haja majoria en aquest sentit.
En qualsevol circumstància, la resolució del jurat serà definitiva quan l’aprove la Corporació Provincial.

Desena. El lliurament del premi a l’autor guardonat es farà a Alacant o a la localitat de la província que es determine, al lloc, el dia i l’hora que s´assenyale. Les despeses del desplaçament seran a compte del premiat.

Onzena. La propietat de l’obra és de l’autor. La Diputació d’Alacant, d’acord amb l’autor, gestionarà amb una editorial de la Comunitat Valenciana, de prestigi reconegut, l’edició de la novel·la guanyadora.

Dotzena. Una vegada determinada l’obra guanyadora, el jurat, si ho considera convenient, obrirà la plica de la novel·la finalista i en podrà recomanar l’edició.

Tretzena. Sempre que l’obra siga editada s’haurà de destacar el guardó obtingut, és a dir, portarà el subtítol «Premi Enric Valor de novel·la en valencià 2013, de la
Diputació d’Alacant».

Catorzena. Tan bon punt s’hi adjudique el premi, els originals presentats no s’hi tornaran als autors i seran destruïts.

Quinzena. Els concursants, pel fet de ser-ho, acceptaran íntegrament aquestes bases, com també totes les resolucions que la Diputació adopte perquè es puguen interpretar o aplicar. La decisió del jurat serà inapel·lable.

Podeu trobar la convocatòria del premi publicada al BOP del 01/07/2013 en aquest enllaç