AGREMIA’T

Agremia't ara!

Sol·licitud d'inscripció al Gremi de Llibrers

Vols formar part del Gremi de Llibrers? Agremia’t per gaudir de tots els seus serveis!

Per sol·licitar l’alta al Gremi cal enviar un correu dirigit a la Junta Directiva, adjuntant la documentació següent:

 • Fitxa d’inscripció (Annex I del Reglament de Règim Intern).
 • Butlletí de domiciliació bancària (Annex II).
 • Declaració de conèixer els Estatuts i Reglaments del Gremi (Annex III).
 • Document de cessió de dades segons la LOPD (Annex IV).
 • Fotocòpia de l’alta de la IAE, epígraf 659.4
 • Còpia de l’alta en el corresponent règim de la Seguretat Social.
 • Còpia del CIF.
 • Certificat actualitzat de situació en el cens d’activitats econòmiques de l’Agència Tributària.
 • DNI del representant legal de l’empresa.
 • Còpia del darrer TC2.
 • Informe de vida laboral del seu codi de cotització a la Seguretat Social actualitzat.
 • Impost de societats de l’últim any en el cas d’empreses.
 • Logo de la llibreria en format digital.
 • Breu descripció de la llibreria.
 • Fotografia de la façana.
 • Fotografia de l’interior de la llibreria.